Air polution Praha (linked)

Bonita klimatu z hlediska znečištění ovzduší. Vrstva vznikla kombinací rozložení polí koncentrací NO2 a PM10. Výsledná vrstva byla překlasifikována do pěti kategorií (I - nejlepší pro kvalitu bonity, V - nejhorší)

Additional Info

Created

Type
dataset

Author
Útvar rozvoje hl. m. Prahy, lejskova@ipr.praha.eu